Πρόσκληση στην 4η Τακτική Συνεδρίαση 2022 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 1069/80 σας προσκαλώ στην ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. την ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 και ώρα 13:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης. 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 

  1. 1.    Έγκριση των μελετών των υποέργων της Πράξης: «Νέες Υποδομές Αποχέτευσης σε Οικισμούς Δ’ Προτεραιότητας στο Δήμο Χερσονήσου», συνολικού Προϋπολογισμού 6.615.970,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) και υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» - ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
  2. 2.    Έγκριση των μελετών των υποέργων της Πράξης: «Δράσεις αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού, βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου», συνολικού Προϋπολογισμού 7.247.900,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) και υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» - ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
  3. 3.    Ψήφιση Προτάσεων της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. σχετικά με το ενεργειακό κόστος
  4. 4.    Αίτημα παράτασης ανάληψης καθηκόντων της διοριστέας Ρούτση Ιωάννας με σύμβαση αορίστου χρόνου ιδιωτικού δίκαιου, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ),  έπειτα από την υπ’ αριθμ. 1349/13-12-2021 απόφαση της Μονομελούς Σύνθεσης του ΑΣΕΠ, που αφορά αντικατάσταση διοριστέων με την προκήρυξη 3Κ/2018
  5. 5.    Ανανέωση Σύμβασης Απασχολούμενου Υπαλλήλου στη ΔΕΥΑΧ με το Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ‘‘Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του Δημοσίου Τομέα και επιχειρήσεων Δήμων και Περιφερειών, για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών’’
  6. 6.    Αναγνώριση προϋπηρεσίας του νεοπροσληφθέντος υπαλλήλου αορίστου χρόνου, Γεώργιου Πατσή, σε φορείς της παρ.1 του άρθρ.7  του Ν.4354/2015 (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005) με σχέση εξαρτημένης εργασίας ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ για τη κατάταξη τους στα κατάλληλα Μισθολογικά Κλιμάκια (ΜΚ)
  7. 7.    Έγκριση πρακτικών I & ΙΙ της Επιτροπής για τον διαγωνισμό «Προμήθεια καυσίμων»
  8. 8.    Έγκριση πρακτικού IΙΙ της Επιτροπής για τον διαγωνισμό «Έλεγχος ποιότητας του νερού ύδρευσης, της ιλύος και των εκροών των Ε.Ε.Λ., καθώς και του υδροφόρου στα πεδία διάθεσης των εκροών»
  9. 9.     Εξέταση αιτημάτων Δημοτών - Ρύθμιση οφειλών

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ

ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ