Πρόσκληση στην 5η Τακτική Συνεδρίαση 2022 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 1069/80 σας προσκαλώ στην ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. την ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 και ώρα 13:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης. 

Θέματα ημερήσιας διάταξης


 1. 2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού, έτους 2022
 2.  Ανάθεση υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου χρήσης 2020  
 3.  Έγκριση ματαίωσης του διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ (ΣΑΝ) ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», Προϋπολογισμού 109.877,90 €  (χωρίς Φ.Π.Α.).
 4.  Έγκριση παράτασης Συνολικής Προθεσμίας ολοκλήρωσης της μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) Δ.Ε.Υ.Α. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5037984
 5. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) του έργου: «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στην οδό Δημοκρατίας στο Λιμένα Χερσονήσου από την οδό Σπανουδάκη έως το ξενοδοχείο Creta Maris», Αναδόχου: «Χ. ΛΥΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
 6. Έγκριση παράτασης Συνολικής Προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου με τίτλο:  «Αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης και επείγοντα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου.», Αναδόχου: «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΗ A.E.».
 7. Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της Κύριας Σύμβασης και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης και επείγοντα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου.», Αναδόχου: «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΗ A.E.». 
 8.   Έγκριση του 1ου Πρακτικού του υποέργου 1, με τίτλο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΚΑΙ Κ. ΧΑΝΙ – ΒΑΘΕΙΑΝΟΥ ΚΑΜΠΟΥ», της ομώνυμης πράξης, ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας: «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α., με κωδικό MIS 5047420, Προϋπολογισμού 4.658.266,09€ (χωρίς Φ.Π.Α.).
 9.    Έγκριση του 3ου Πρακτικού του Ανοικτού Διαγωνισμού κατασκευής του υποέργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» Προϋπολογισμού: 4.995.819,40 € (χωρίς Φ.Π.Α.), της ομώνυμης Πράξης, που έχει ενταχθεί στον άξονα «Περιβάλλον» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»  
 10.  Έγκριση Πρακτικού IΙΙ της Επιτροπής για τον διαγωνισμό «Προμήθεια καυσίμων»
 11.  Έγκριση απευθείας ανάθεσης «Εργασίες Μεταφοράς Λυμάτων, Αποφράξεων Αποχετευτικών Αγωγών – Καθαρισμού Φρεατίων Αποχέτευσης και Καθαρισμού Αντλιοστασίων Λυμάτων και Δεξαμενών ΕΕΛ της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου, έτους 2022», Προϋπολογισμού 29.950,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.).
 12.   Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την «Επέκταση πληροφοριακού συστήματος σε ΤΡΙΤΩΝ/i-bill και e-Payments» με την SOFTWORKS A.E. 
 13.   Έγκριση απευθείας ανάθεσης «Προμήθεια αναδευτήρων  για τις  εγκαταστάσεις της  Μ.Β.Κ. Χερσονήσου  της ΔΕΥΑ Χερσονήσου»
 14.    Εξέταση αιτήματος καταναλωτή

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ

ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ