Πρόσκληση στην 5η Έκτακτη Συνεδρίαση 2024 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 1069/80 σας προσκαλώ στην 5η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. σήμερα, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 και ώρα 13:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 

  1. Τροποποίηση της Αποφ. 26/2024 «Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου Έτους 2024» για ενσωμάτωση παρατηρήσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
  2. Έγκριση παράτασης σύμβασης «Έλεγχος ποιότητας του νερού ύδρευσης, της ιλύος και των εκροών των Ε.Ε.Λ. καθώς και του υδροφόρου στα πεδία διάθεσης των εκροών»

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ