Πρόσκληση 8ης Τακτικής Συνεδρίασης 2022 Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 1069/80, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ ΄Α 55/11-3-2020)  Άρθρο 10, Παρ. 1 και με το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του ΥΠΕΣ, σας προσκαλώ στην 8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 5[1] και 167, παρ. 1[1] του ν. 3852/2010 την ΠΕΜΠΤΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

  1. 1.     Έγκριση πρακτικού I της Επιτροπής για τον διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση σχεδίου ασφάλειας νερού (ΣΑΝ) της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου», Προϋπολογισμού 106.690,10 €  (χωρίς Φ.Π.Α.) 
  2. 2.     Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Έκδοση και διαχείριση καρτών σίτισης για το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.  Χερσονήσου»
  3. 3.     Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Προμήθεια Γάλακτος για το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου για διάστημα ενός έτους»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ

ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ