Πρόσκληση στην 9η Τακτική Συνεδρίαση 2022 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 1069/80, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ ΄Α 55/11-3-2020)  Άρθρο 10, Παρ. 1 και με το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του ΥΠΕΣ, σας προσκαλώ στην 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 5[1] και 167, παρ. 1[1] του ν. 3852/2010 τη ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

  1. 1.      Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών των προμηθειών που προετοιμάζονται για υποβολή πρότασης στα πλαίσια της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΑ-01, της ΔΡΑΣΗΣ «Υποδομές παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού», του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», του ΠΥΛΩΝΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 1 «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
  2. 2.      Αντικατάσταση μέλους ετήσιων επιτροπών ανάθεσης & παρακολούθησης συμβάσεων έτους 2022 βάσει του Ν. 4412/2016

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ

ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ