Πρόσκληση στην 9η Τακτική Συνεδρίαση 2023 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 1069/80 σας προσκαλώ στην ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. την ΠΕΜΠΤΗ 11 ΜΑΪΟΥ 2023 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης. 

Θέματα ημερήσιας διάταξης
 

1.       4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού, έτους 2023

2.       Αναγνώριση προϋπηρεσίας σε υπαλλήλους ορισμένου χρόνου που προσλήφθηκαν με τη ΣΟΧ 2/2022 στη ΔΕΥΑΧ, σε φορείς της παρ.1 του άρθρ.7  του Ν.4354/2015 (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005) με σχέση εξαρτημένης εργασίας ΙΔΟΧ για τη κατάταξη τους στα κατάλληλα Μισθολογικά Κλιμάκια (ΜΚ)
 

3. Αναγνώριση προϋπηρεσίας των υπαλλήλων ορισμένου χρόνου, που προσλήφθηκαν μέσω της ΔΥΠΑ με το ‘‘Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του Δημοσίου Τομέα και επιχειρήσεων Δήμων και Περιφερειών, για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67’’ με σχέση εξαρτημένης εργασίας ΙΔΟΧ 12μηνης διάρκειας για τη κατάταξη τους στο κατάλληλο Μισθολογικό Κλιμάκιο (ΜΚ)


4.       Αίτημα του υπαλλήλου Νίκου Νικόλαου χορήγησης του 2ου διμήνου γονικής άδειας, σύμφωνα με το αρ. 28 του Ν. 4808/2021
5.       Αίτημα ανανέωσης απόσπασης του υπαλλήλου Πατσή Γεώργιου με σύμβαση αορίστου χρόνου ιδιωτικού δίκαιου, ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτη,  διοριστέου με την προκήρυξη 3Κ/2018, από τη Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου στη Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας
6.       Ένσταση κατά της απόφασης της διοίκησης που αφορά την εφαρμογή του μειωμένου ωραρίου εργασίας των εργαζομένων ΑμΕΑ

7.       Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου Μελέτης MASTERPLAN
 8.       Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση του δικτύου διανομής ύδατος στον οικισμό Γουρνών του Δήμου Χερσονήσου», το οποίο χρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους από το Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (Άξονας Προτεραιότητας: «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης»), Αναδόχου: «ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.».
 
9.       Έγκριση Πρακτικού Ι & ΙΙ Έργα Διάθεση ΕΕΛ Κοκκίνη Χάνι
10.   Έγκριση πρακτικού IΙΙ της Επιτροπής για τον διαγωνισμό «Υποστήριξη της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου για την αντιμετώπιση βλαβών και τεχνικών προβλημάτων, την οργάνωση των απαιτούμενων εργασιών και τη διαχείριση των διατιθέμενων πόρων σε 24ωρη βάση, καθημερινές και αργίες»
11.   Έγκριση πρακτικού IΙΙ της Επιτροπής για τον διαγωνισμό «Επισκευές και Συντηρήσεις  Μεταφορικών Μέσων (οχημάτων – δικύκλων) και Μηχανημάτων (Μ.Ε.-Αποφρακτικού) έτους 2022-24»
12.   Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Διαγωνισμού και Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Διαγωνισμού με τίτλο: «Δράσεις αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού, βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου», συνολικού Προϋπολογισμού 7.247.900,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)

13.   Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Χωματουργικές εργασίες για τις συντηρήσεις και επισκευές των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου της Δημοτικής Ενότητας Γουβών (2023)», Προϋπολογισμού 29.450,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)
14.   Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Υποστήριξη Τ.Υ. ΔΕΥΑΧ για υλοποίηση έργων συγχρηματοδοτούμενων ή και με ίδιους πόρους», Προϋπολογισμού 30.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)
15.   Έγκριση απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Εκτεταμένη συντήρηση φυσητήρων της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού Χερσονήσου»
16.    Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Προμήθεια πολυηλεκτρολύτη για την Ε.Ε.Λ. Χερσονήσου»
17.    Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση δομικών φθορών στη δεξαμενή του αμμόφιλτρου της Ε.Ε.Λ. Χερσονήσου», Προϋπολογισμού 3.475,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)
18.    Έγκριση μελέτης και απευθείας ανάθεσης του έργου με τίτλο "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΟΥΒΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ", Προϋπολογισμού 5.793,17€ (πλέον Φ.Π.Α)
19.   Έγκριση μελέτης και απευθείας ανάθεσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ    ΑΓΩΓΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ ΤΟΥ Δ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», Προϋπολογισμού 19.929,30€ (πλέον Φ.Π.Α)
20.    Έγκριση μελέτης και απευθείας ανάθεσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», Προϋπολογισμού 11.550,78€ (πλέον Φ.Π.Α)
21.    Εξέταση ζητήματος παράτυπης σύνδεσης με το Δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΧ
 
 22.   Καταγγελία για εξύβριση και χειροδικία Προέδρου Γαλίφας από υπάλληλο της ΔΕΥΑΧ
23.   Χορήγηση άδειας σύνδεσης με τον αποχετευτικό αγωγό του ξενοδοχείου GOUVES PARK SUITES, ιδιοκτησίας της ΦΙΛΟΚΡΕΤΑ Α.Ε.

24.   Εξέταση αιτημάτων Δημοτών - Ρύθμιση οφειλών

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΧΕΙΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ