Πρόσκληση στην 10η Τακτική Συνεδρίαση 2021 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 10η Τακτική Συνεδρίαση 2021 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 1069/80, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ ΄Α 55/11-3-2020)  Άρθρο 10, Παρ. 1 και με το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του ΥΠΕΣ, σας προσκαλώ στην 10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 5[1] και 167, παρ. 1[2] του ν. 3852/2010 την ΠΕΜΠΤΗ 6 ΜΑΪΟΥ 2021 και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

  1. 1.    Έγκριση της Προμελέτης του υποέργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», Προϋπολογισμού: 4.995.819,40€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και των τευχών δημοπράτησης αυτού.
  2. 2.    Έγκριση ανάθεσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΓΟΥΡΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», (CPV: 45232420), Προϋπολογισμού: 19.950,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

 

 

                                                                                                                           ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


[1] Όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρ. 184, παρ.1 του ν. 4635/2019

[2] Όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρ. 184, παρ.2 του ν. 4635/2019