main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση στην 10η Τακτική Συνεδρίαση 2021 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Πρόσκληση στην 10η Τακτική Συνεδρίαση 2021 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 1069/80, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ ΄Α 55/11-3-2020)  Άρθρο 10, Παρ. 1 και με το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του ΥΠΕΣ, σας προσκαλώ στην 10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 5[1] και 167, παρ. 1[2] του ν. 3852/2010 την ΠΕΜΠΤΗ 6 ΜΑΪΟΥ 2021 και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

  1. 1.    Έγκριση της Προμελέτης του υποέργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», Προϋπολογισμού: 4.995.819,40€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και των τευχών δημοπράτησης αυτού.
  2. 2.    Έγκριση ανάθεσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΓΟΥΡΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», (CPV: 45232420), Προϋπολογισμού: 19.950,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

 

 

                                                                                                                           ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


[1] Όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρ. 184, παρ.1 του ν. 4635/2019

[2] Όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρ. 184, παρ.2 του ν. 4635/2019

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου