Πρόσκληση στη 14η Τακτική Συνεδρίαση 2023 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 1069/80 σας προσκαλώ στη 14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. την ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 και ώρα 12.00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 
1.    Ορισμός Προέδρων Επιτροπών Παραλαβής έργων Δ. Χερσονήσου στα πλαίσια της «Αμοιβαίας Υποστήριξης Δήμου και ΔΕΥΑΧ στη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής εκτελεσμένων έργων»
2.    Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης, Έγκριση της Διακήρυξης και των Τευχών Δημοπράτησης για τη διεξαγωγή ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού και Επιτροπής Παρακολούθησης σύμβασης, της Πράξης: «Ολιστικό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης δικτύων ύδρευσης Δήμου Χερσονήσου» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα  «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»
3.    Έγκριση Πρακτικού IΙΙ της Επιτροπής για τον διαγωνισμό της πράξης «Δράσεις αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού, βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου».
4.    Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και έγκριση υπογραφής συμπληρωματικής σύμβασης για το Υποέργο 2: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ-ΒΑΘΕΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΥ», του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Κ.ΧΑΝΙ-ΒΑΘΕΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΡΟΣ», Αναδόχου: Κ/ξία ΡΟΜΒΟΣ ΑΤΕ-ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ-ΤΑΛΛΩΣ ΑΤΕ-ΜΑΡΜΙΤΕΛ ΑΕ.
5. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του υποέργου (Α/Α 3): «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», της Πράξης: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ε.Ε.Λ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» και Κωδικό ΟΠΣ 5000364, το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020», της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης, Αναδόχου: «ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.».
6.    Έγκριση παράτασης σύμβασης «Εργασίες επισκευής και προμήθεια ανταλλακτικών – εξοπλισμού για την συντήρηση και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου»
7.    Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Προμήθεια Γάλακτος για το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου για διάστημα ενός έτους»
8.    Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Προμήθεια αδρανών και δομικών υλικών»
9.    Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου για την απολύμανση του πόσιμου νερού και των εκροών των Ε.Ε.Λ. του Δ. Χερσονήσου»
10. Αίτημα δημότη περί ανάκλησης προστίμου που επιβλήθηκε με την 187/2022 ΑΔΣ ΔΕΥΑΧ.
11. Επανεξέταση λογαριασμών δημότη με επίδομα Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ)
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΧΕΙΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ