Πρόσκληση στη 17η Τακτική Συνεδρίαση 2021 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 1069/80 σας προσκαλώ στη 17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. την ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 και ώρα 13:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 1.     6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού και 5η Εκτελεστέων Έργων έτους 2021
 2.     Ορισμός εξουσιοδοτημένου χρήστη στην Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων (Ε.Δ.Α.) στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας της  ΓΓΠΣΔΔ (ΚΕ.Δ.)
 3.     Σύνταξη Πρακτικού Συμβιβασμού για την με αριθμό ΓΑ 819/νΤΠ/62/2021 αγωγή της ΔΕΥΑ Ηρακλείου σε βάρος της ΔΕΥΑ Χερσονήσου
 4.     Αναστολή εφαρμογής μηχανισμού χρέωσης τελών χρήσης αποχέτευσης γι ατο έτος 2020 – τουριστικών καταλυμάτων που παρουσιάζουν χαμηλές, αποκλίνουσες καταναλώσεις ύδρευσης, λόγω πανδημίας COVID19
 5.     Έγκριση του 1ου Πρακτικού του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ».
 6.     Συγκρότηση Επιτροπής  Διενέργειας Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΚΑΙ Κ. ΧΑΝΙ – ΒΑΘΕΙΑΝΟΥ ΚΑΜΠΟΥ»
 7.     Έγκριση Προεκτίμησης Αμοιβής Μελέτης «Τροποποίηση ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ και Η/Μ Μελέτης τριών κεντρικών αντλιοστασίων (Α/Σ Καρτερού , Α/Σ Κοκκίνη Χάνι-Βαθειανού Κάμπου και ενδιάμεσο Α/Σ προς ΕΕΛ) και ενός τοπικού αντλιοστασίου στον οικισμό Καρτερού στο Πλαίσιο της αποπεράτωσης του έργου «Αποχέτευσης Ακαθάρτων οικισμών Καρτερού και Κ. Χάνι Βαθειανού Κάμπου» και Προσφυγή στη Διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης.
 8.     Έγκριση της Μελέτης με τίτλο: «Χωματουργικές εργασίες για τις συντηρήσεις και επισκευές των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου της Δημοτικής Ενότητας Επισκοπής για τα έτη 2021-2022», Προϋπολογισμού 29.450,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και προσφυγής στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το Άρθρο 328 του Ν. 4412/2016.
 9.     Έγκριση της Μελέτης με τίτλο: «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων και δεξαμενών ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου, στο Δήμο Χερσονήσου», Προϋπολογισμού 29.800,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) και προσφυγής στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το Άρθρο 328 του Ν. 4412/2016.
 10.     Έγκριση ανάθεσης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ) ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (Μ.Ε.-ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ) ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022» για τις κατηγορίες 1, 6, 7 & 8 
 11.     Έγκριση απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή και συντήρηση  μηχανολογικών  εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ Χερσονήσου για το έτος 2021»
 12.      Εξέταση αιτήματος της SKYSERV Α.Ε. - Παραπομπή από 4μελή Επιτροπή 
 13.      Εξέταση αιτημάτων Δημοτών - Ρύθμιση οφειλών
 14.      Εξέταση αιτήματος στα πλαίσια κλήσης σε απολογία εν όψει πειθαρχικής ποινής

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ

 

ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ