Πρόσκληση στη 15η Τακτική Συνεδρίαση 2023 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 1069/80 σας προσκαλώ στη 15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 15:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλίων για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης. 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

 
1.    9η Τροποποίηση Προϋπολογισμού & 4η Εκτελεστέων Έργων, έτους 2023
2.    Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2024 & Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 20243.    Τροποποίηση της 148/2017 (ΑΔΑ: Ω2ΓΟΟΛΝΞ-ΙΙΘ) Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου – ΠΕΡΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ
4.    Χρέωση τέλους χρήσης αποχέτευσης στους λογαριασμούς ύδρευσης των οικισμών Ανάληψης – Αγριανών 
5.    Κατάργηση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ) και επιστροφή στους εργαζόμενους επί των αναδρομικών αποδοχών του 2011
6.    Αίτημα επανεξέτασης αναγνώρισης προϋπηρεσίας σε υπαλλήλου αορίστου χρόνου, για κατάταξη στο κατάλληλο Μισθολογικό Κλιμάκιο (ΜΚ)

 7.    Αίτημα υπαλλήλου, με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, για χορήγηση  μειωμένου ωραρίου κατά μία (1)  ώρα ημερησίως και επαύξηση της ετήσιας κανονικής άδειας κατά έξι (6) εργάσιμες ημέρες

8.    Εισαγωγή στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΧ, εγγράφου διαμαρτυρίας υπαλλήλου σε συνέχεια του 5075/22-9-2023 εγγράφου 
9.    Πόρισμα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης -  Απόφ. 77/2023 
10. Εξέταση ένταξης όλων των εργαζομένων της ΔΕΥΑΧ στην ΕΑΠ και στο Μητρώο Απογραφής
11.Ορισμός & εξουσιοδότηση υπαλλήλου της ΔΕΥΑΧ για δήλωση αλλαγής χρώματος του με αριθμό κυκλοφορίας ΑΗΒ 3331 επιβατικού οχήματος της ΔΕΥΑ Χερσονήσου 
12.Ορισμός Προέδρων Επιτροπών Παραλαβής Έργων Δήμου Χερσονήσου 
13.Έγκριση 16ου Λογαριασμού του έργου «Επιχορήγηση της ΔΕΥΑ Χερσονήσου για Ολοκλήρωση Έργου Αποχέτευσης Ακαθάρτων οικισμών Καρτερού και Κ. Χάνι Βαθειανού Κάμπου» ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ (2019) στη  Συλλογική Απόφαση ΣΑΕ 075 με Κωδ. Έργου: 2019ΣΕ07500000
14.Αδυναμία εφαρμογής Αποφάσεων 31/2023  & 32/2023 για Παράνομα δίκτυα
15.Προσωρινές συνδέσεις ακινήτων με το δίκτυο Αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου στους οικισμούς Άνω και Κάτω Γουβών.
16.Έγκριση Πρακτικών Ι, ΙΙ και IΙΙ της Επιτροπής για τον διαγωνισμό της πράξης «Ολιστικό Σύστημα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Χερσονήσου»
17.Έγκριση της υπ' αριθμό 1/2023 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ με τίτλο "Εργασίες Επισκευής και Προμήθεια Ανταλλακτικών – Εξοπλισμού για τη Συντήρηση και Λειτουργία των Η/Μ Εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ Χερσονήσου"
18.Έγκριση Παράτασης και Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο «Κατασκευή Ιδιωτικών Συνδέσεων Αποχέτευσης στο Τ.Δ. Γουρνών του Δήμου Χερσονήσου».
19.Έγκριση 5ης Παράτασης - Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο «Εκπόνηση Μελέτης Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (MASTERPLAN) Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου» Α/Α 1 της Πράξης 5037984
20.Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση του Δικτύου Διανομής Ύδατος στον Οικισμό Γουρνών του Δήμου Χερσονήσου» το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι, Αναδόχου «ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
21.Έγκριση 2ης Παράτασης - Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για την μελέτη: «Εκπόνηση Σχεδίου Ασφαλείας Νερού (ΣΑΝ) της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου», Αναδόχου «ENVIROPLAN Α.Ε.»
22.Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης «Αναβάθμιση ασύρματων επικοινωνιών με σκοπό την έγκαιρη ειδοποίηση και αντιμετώπιση κρίσιμων σφαλμάτων στα αντλιοστάσια λυμάτων Α1, Α3, Α4, A5 και στην ΕΕΛ. Μαλίων»
23.Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης «Προμήθεια χειμερινών ειδών ένδυσης προσωπικού 2023»
24.Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης «Προμήθεια εφεδρικού ηλεκτροκινητήρα ΚΑ-Α 200-4 60ΗΡ  για τις πομόνες Ρ4 & Ρ5 του τμήματος άρδευσης  της ΜΒΚ Χερσονήσου»
25.Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης «Eπισκευή Η/Κ πομόνας P4 και αντικατάσταση 2 inverters του τμήματος άρδευσης  της ΜΒΚ Χερσονήσου»
26.Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης «Προμήθεια υλικών και αναλωσίμων για τη συντήρηση της ΜΒΚ Χερσονήσου για το έτος 2023 – 2024» 
27.Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης «Προμήθεια Εντύπων Λογαριασμών Ύδρευσης-Αποχέτευσης»
28.Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης «Προμήθεια 2 εκτυπωτικών μηχανημάτων για το κτήριο διοίκησης της ΔΕΥΑΧ στα Μάλια» 
29.Έγκριση απευθείας ανάθεσης Προμήθειας ασφαλτομίγματος, ασφαλτικού γαλακτώματος και έτοιμου σκυροδέματος για τις ανάγκες αποκατάστασης φθορών που προκαλούνται στην επιφάνεια των οδών μετά από επισκευή διαρροών, για διάστημα 12 μηνών.
30.Έγκριση απευθείας ανάθεσης για «Ανανέωση ετήσιας συνδρομής & εγγραφής σε online σεμινάρια κόμβου ΤΑΧHEAVEN»
31.Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης για «Καταμέτρηση υδρομέτρων και λοιπές εργασίες ΔΕ Μαλίων (Μοχός & Σταλίδα)»
32.Αίτημα ένστασης καταναλωτή κατά της ΑΔΣ 187/2022 για επιβολή προστίμου
33.Αίτημα για επανεξέταση λογαριασμών στην οικία καταναλώτριας, περιοχή Σταλίδα
34.Εξέταση αιτήματος καταναλώτριας (Ζήτημα Κοινωνικής Μέριμνας)
35.  Αιτήματα δημοτών για αποζημιώσεις λόγω υλικών ζημιών
36. Ρυθμίσεις Οφειλών Καταναλωτών

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

ΧΕΙΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ