Πρόσκληση στην 11η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν.3463/08-06-2006 ΦΕΚ 114Α’/2006 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κατάστηματος της δημοτικής ενότητας Χερσονήσου, Ελευθερίας 50 Λ.Χερσονήσου, την 23η του μηνός Νοεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Περί έγκρισης της 7ης Αναμόρφωσης εγκεκριμένου Π/Υ οικονομικού έτους 2023.

2. Περί 2ης έγκρισης Εγγραφών Διαγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Χερσονήσου έτους 2023-2024.

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων Προϋπολογισμού για το Γ’Τρίμηνο του 2023.

4. Αξιολόγηση και αποδοχή αιτήσεων εθελοντών σε δομές του νομικού προσώπου .

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φαζάκης Νικόλαος