Πρόσκληση για την 15η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2021»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ.1 του Ν.4635/2019 και την πράξη

νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α άρθρο 10 παρ.1) όπως κυρώθηκε

με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 σας π ρ ο σ κ α λ ώ στην τακτική συνεδρίαση δια

περιφοράς την 27η

του μηνός Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για τη

συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών ,εργασιών και

γνωμοδοτήσεων για τη διενέργεια διαγωνισμών σύμφωνα με τις διατάξεις του

Ν.4412/2016 για το έτος 2022.

2. Περί 4ης έγκρισης Εγγραφών και Διαγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς του

Δήμου για την περίοδο : 2021 – 2022

3. Περί έγκρισης 6ης αναμόρφωσης εγκεκριμένου Προϋπολογισμού για το έτος

2021.

4. Περί έγκρισης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων και ανοικείως

εισπραχθέντων χρημάτων.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ανυφαντάκης Εμμανουήλ