1η πρόσκληση 2022 Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ για τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς την Τρίτη Φεβρουαρίου 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.1566/1985(ΦΕΚ167/Α΄/30-9-85) όπως ισχύει και την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) άρθρο 10 για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

 Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δυο ( 2 ) αιθουσών διδασκαλίας του 12θεσιου δημοτικού σχολείου Γουβών, στο σύλλογο Αλβανών με την επωνυμία: «Ένωση Αλβανών Ηρακλείου», για την πραγματοποίηση προγραμμάτων εκμάθησης αλβανικής γλώσσας, κάθε Σάββατο και έως τη λήξη του σχολικού έτους 2021-2022.

 Χρόνος έναρξης Συνεδρίασης : 13:00

 Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 14:00.

 Τρόπος Διεξαγωγής Συνεδρίασης : Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

 Γνωστοποίηση ψήφου και τυχόν απόψεων των Μελών της Επιτροπής: Μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρ. διευθ.: a.batsolaki@hersonisos.gr ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματέα της Επιτροπής (Τηλ: 2813404618), κατά τις ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης (13:00 - 14:00).

Ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Ζαχαριουδάκης Κων/νος