Πρόσκληση στην 5η Συνεδρίαση έτους 2022 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου

«Πρόσκληση για την 5η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2022».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ.1 του Ν.4635/2019 και την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α άρθρο 10 παρ.1) όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 και όπως συνεχίζει να ισχύει σας π ρ ο σ κ α λ ώ στην τακτική συνεδρίαση δια ζώσης την 10η του μηνός Ιουνίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

 1. Περί έγκρισης της 2ης αναμόρφωσης εγκεκριμένου Π/Υ οικονομικού έτους 2022.

2. Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση Ευρωπαικών Προγραμμάτων στους Παιδικούς Σταθμούς του φορέα λόγω δημιουργίας νέων βρεφικών τμημάτων.

3. Έγκριση της τροποποίησης της σύμβασης τροφίμων φρούτων λαχανικών κρεάτων και άρτου με μεταφορά υπολοίπων τροφίμων κωδικών που δεν χρησιμοποιούνται με ανάλογη αύξηση κωδικών τροφίμων που καταναλώνονται από τα παιδιά σε ευρεία κλίμακα.

4. Περί 6ης έγκρισης Εγγραφών και Διαγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου για την περίοδο : 2021 – 2022

5. Έγκριση για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης δύο (2) αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και της ανάλογης δαπάνης μισθοδοσίας αυτών ,σε κλάδους συναφείς με το αντικείμενο του φορέα ύστερα από αιτήσεις ενδιαφερόμενων σπουδαστών.

6. Λήψη απόφασης για αποζημίωση ή μη διαφοράς ωραρίου απασχόλησης σε δικαιούχο υπάλληλο υπο τη μορφή αντιτίμου ή χορήγησης ημερών αδείας.

7. Περί Έγκρισης του Πρακτικού που αφορά την εκλογή μελών Επιτροπής

Γνωμοδότησης των ΚΑΠΗ, σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 6 του Ν. 3852/2010

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φαζάκης Νικόλαος