Πρόσκληση για την 10η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου

«Πρόσκληση για την 10η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2021». Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ.1 του Ν.4635/2019 και την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α άρθρο 10 παρ.1) όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 σας π ρ ο σ κ α λ ώ στην τακτική συνεδρίαση δια ζώσης την 23η του μηνός Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του Σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων για το έτος 2022.

2. Λήψη απόφασης επί της υπ.αριθμ.133/09-08-2021 εισήγηση της Νομικού συμβούλου του Δήμου Χερσονήσου «περί άσκησης ή μη έφεσης κατά της υπ.αριθμ.1136/2020 απόφασης του Δ Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου με την οποία απορρίφθηκε η αριθμ.κατ. ΠΡ166/14-05-2019 προσφυγή του Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου κατά του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και ήδη e-EΦΚΑ.»

3. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την προμήθεια «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ» μετά την προσκόμιση των οριστικών δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου.

4. Περί 2ης έγκρισης Εγγραφών και Διαγραφών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου για την περίοδο : 2021 – 2022

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 3ης Αναμόρφωσης εγκεκριμένου Προϋπολογισμού οικ.έτους 2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ανυφαντάκης Εμμανουήλ