Πρόσκληση στην 1η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2020

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παιδικού Σταθμού Λ.Χερσονήσου στην Δημοτική Ενότητα Λ.Χερσονήσου την 21η του μηνός Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. 1η Αναμόρφωση εγκεκριμένου Προϋπολογισμού έτους 2020 σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία κατά την 31/12/2019.

2. Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 .

3. Κατάρτιση Επιχειρησιακού Προγράμματος του Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου 2019-2023

4. Εγγραφές Διαγραφές σε Παιδικούς Σταθμούς 

5. Έγκριση για εθελοντική εργασία σε δομές του νομικού προσώπου .

6. Έγκριση ή μη παραχώρησης χρήσης της αίθουσας του ΚΑΠΗ Μαλίων σε συλλόγους ύστερα από αίτηση αυτών.

7. Λήψη απόφασης για αποζημίωση ή μη διαφοράς ωραρίου απασχόλησης σε

δικαιούχο υπάλληλο υπο τη μορφή αντιτίμου ή χορήγησης ημερών αδείας

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ανυφαντάκης Εμμανουήλ