Πρόσκληση στην 4η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2022

«Πρόσκληση για την 4 η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2022». 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ.1 του Ν.4635/2019 και την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α άρθρο 10 παρ.1) όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 και όπως συνεχίζει να ισχύει σας π ρ ο σ κ α λ ώ στην τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς την 14η του μηνός Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Απολογισμού Οικ.έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου.

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων Προϋπολογισμού για το Δ’τρίμηνο του 2021.

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων Προϋπολογισμού για το Α’ Τρίμηνο του 2022.

4. Περί επικαιροποίησης της απόφασης 08/2021 Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά πρόσληψη ΤΕ Φυσιοθεραπευτή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας .

5. 5 η Έγκριση εγγραφών διαγραφών για το έτος 2021-2022 στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Χερσονήσου.

6. Περί έγκρισης Προϋποθέσεων Εγγραφών και Επανεγγραφών νηπίων για την περίοδο 2022-2023 και εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης, σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών ,Αρ.απόφ.41087 των Υπ.Εσωτερικών-Εργασίας,Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης (ΦΕΚ4249/τ.Β/05-12-2017)

7. Περί συγκρότησης Επιτροπής Επιλογής – Αξιολόγησης Αιτήσεων Εγγραφών και Επανεγγραφών για την περίοδο 2022 – 2023 στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Χερσονήσου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φαζάκης Νικόλαος