ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν.3463/08-06-2006 ΦΕΚ 114Α’/2006 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του

Προς :

Τακτικά μέλη
1. Φαζάκης Νικόλαος
2. Χειρακάκης Γεώργιος
3. Ανυφαντάκης Εμμανουήλ
4. Μακράκης Σπυρίδων
5. Πλευράκη Δέσποινα
6. Ραυτοπούλου Βασιλική
7. Φανουράκη Μαρία
8. Ροδιτάκη Αντώνιο
9. Τσαγκαράκη Εμμανουήλ
10. Δρόσου Ζαχαρένια
11.Πετούση Μαρία
Αναπληρωματικά μέλη
1. Ματθαιάκης Εμμανουήλ
2. Ζαχαριουδάκης Κων/νος
3. Μπάτσης Δημήτριος
4. Μουντράκης Ευθύμιος
5. Ζερβάκη Ευρυδίκη
6. Λαρεντζάκη Άννα
7. Δημάκη Μαρία
8. Φανουράκης Ζαχαρίας
9. Κουβίδης Νικόλαος
10. Φασουλάκη Ευαγγελία
11. Βουρβαχάκη Μαρία
Δημοτικού Κατάστηματος της δημοτικής ενότητας Χερσονήσου ,Ελευθερίας 50 Λ.Χερσονήσου, την 06η του μηνός Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα:
1. Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής επιλογής και αξιολόγησης εγγραφών και επανεγγραφών για την περίοδο 2023-2024 για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Χερσονήσου.
2. Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ενός ατόμου (1) για την υλοποίηση Ευρωπαικών Προγραμμάτων στους Παιδικούς Σταθμούς του φορέα λόγω οικειοθελούς αποχώρησης προσωπικού κατ. ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Φαζάκης Νικόλαος

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν.3463/08-06-2006 ΦΕΚ 114Α’/2006 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κατάστηματος της δημοτικής ενότητας Χερσονήσου ,Ελευθερίας 50 Λ.Χερσονήσου, την 06η του μηνός Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα:

1. Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής επιλογής και αξιολόγησης εγγραφών και επανεγγραφών για την περίοδο 2023-2024 για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Χερσονήσου.

2. Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ενός ατόμου (1) για την υλοποίηση Ευρωπαικών Προγραμμάτων στους Παιδικούς Σταθμούς του φορέα λόγω οικειοθελούς αποχώρησης προσωπικού κατ. ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Φαζάκης Νικόλαος