Πρόσκληση στην 7η ΤακτικήΣυνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2021 δια ζώσης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ.1 του Ν.4635/2019 και την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α άρθρο 10 παρ.1) όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 σας π ρ ο σ κ α λ ώ στην τακτική συνεδρίαση δια ζώσης την 12 η του μηνός Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Άνοιγμα οικονομικών προσφορών και επιλογή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για τα διαθέσιμα του νομικού προσώπου «Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου»

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού για το Β Τρίμηνο οικ.έτους 2021.

3. Λήψη απόφασης περί Έγκρισης της 2ης Αναμόρφωσης Εγκεκριμένου Προϋπολογισμού οικ.έτους 2021.

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πληρωμής μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών των υπαλλήλων που απασχολούνται για την υλοποίηση των προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α. κατά το μήνα Αύγουστο από ιδίους πόρους λόγω λήξης του προγράμματος ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ την 31.07.2021 .

5. Ετήσιος Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2022 σύμφωνα με το υπ.αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/75/οικ.13626 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ανυφαντάκης Εμμανουήλ