Πρόσκληση για την 6 η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Έλλη Αλεξίου Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2022»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ.1 του Ν.4635/2019 και την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α άρθρο 10 παρ.1) όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 σας π ρ ο σ κ α λ ώ στην τακτική συνεδρίαση που θα γίνει δια ζώσης την 6η του μηνός Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Μαλίων για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Πραγματοποίηση - προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων για την επέτειο των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή.

2. Πραγματοποίηση - προγραμματισμός εκδήλωσης για την ημερίδα βράβευσης μαθητών λυκείου έτους 2022.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Εμμανουήλ Σμαργιανάκης