Πρόσκληση για την 38η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση την 04η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55 τεύχος Πρώτο 11-3-2020, άρθρο 10 παρ. 1) «κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19), η λήψη των αποφάσεων των πάση φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019 είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, σύμφωνα με τις διατάξεις  της από 30-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/ΤΑ/30-3-2020) άρθρο 43 παρ. 1, την υπ. αριθμ. 40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθμ. 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων» και την υπ’ αριθμ. Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), με θέμα «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη ,για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 Χρόνος έναρξης Συνεδρίασης : 09:00 π.μ.

1. Παράταση απόδοσης λογαριασμού του υπολόγου Γιανναδάκη Γεωργίου. 

2. Καθορισμός ποσού και εξειδίκευση πίστωσης για την πληρωμή της αμοιβής του ιδιώτη μηχανικού μέλος του ΤΕΕ που συμμετέχει στην τριμελή επιτροπή ετοιμόρροπων κατασκευών.

3. περί εντολής και παροχής πληρεξουσιότητας για εκπροσώπηση του Δήμου Χερσονήσου ενώπιον του Μον/λούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

4. Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των απαραίτητων δαπανών για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων από το Δήμο Χερσονήσου

5. Έγκριση της αριθμ. 64/2021 απόφαση του ΔΣ της ΚΕΔΧ με θέμα «τροποποίηση της λίστας αντιτίμου για τη χρήση των Αθλητικών

εγκαταστάσεων παραχωρηθέντων στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Χερσονήσου (ΚΕΔΧ).

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

Σέγκος Ιωάννης

Δήμαρχος Χερσονήσου