πρόσκληση για την 39η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 2021

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55 τεύχος Πρώτο 11-3-2020, άρθρο 10 παρ. 1, τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019, σύμφωνα με τις διατάξεις της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/ΤΑ/30-3-2020) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσης του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76), τη με αρ. 427 (αρ. πρωτ. 77440/13.11.2020, ΑΔΑ: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ) εγκύκλιο του Υπουργείου ΥΠΕΣ την αριθμ. 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850/Β/2020) ΚΥΑ για τις τηλεδιασκέψεις, τη με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51684/20.08.2021 (ΦΕΚ 3899/21.08.2021 τεύχος Β') ΚΥΑ, την αριθμ. 40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την αριθμ. 163/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων» και την αριθμ. Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), με θέμα «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις Γούρνες την 12η του μηνός Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π. μ.,

1. δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθ. 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10, της με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.50907/13.08.2021 (ΦΕΚ 3793) ΚΥΑ και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας & περιορισμού της διασποράς. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όσοι προσκομίσουν είτε

 πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε

 πιστοποιητικό νόσησης εξαμήνου στην Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, ή στο Email.: k.mandalaki@hersonisos.gr

2. με απομακρυσμένη σύνδεση, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων, για όσους δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με τις παρ. 2 , 3 του άρθρου 10 της με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51684/20.08.2021 (ΦΕΚ 3899/21.08.2021 τεύχος Β') ΚΥΑ και την ΥΠ.ΕΣ.- ΔΙΔΑΔΦ.69/179/οικ.-1681230.08.2021 ΚΥΑ, για συζήτηση και λήψη απoφάσεων για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης 2020.

2. Περί έγκρισης ή μη του από 17/05/2021 Πρακτικού της Επιτροπής διαπραγμάτευσης της υπηρεσίας με τίτλο «Αεροφωτογράφιση καταστροφών και κοιτών ρεμάτων από θεομηνίες Νοεμβρίου 2020. 

3. Περί έγκρισης ή μη του πρακτικού Νο 3o της επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης για την προμήθεια ¨αντικατάσταση κουφωμάτων σχολείων ΔΕ Μαλίων¨.

4. Περί έγκρισης του πρακτικού της επιτροπής ενστάσεων που αφορά την εξέταση καταγγελίας για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσίας Εσωτερικού ελέγχου για την ενδυνάμωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, την εκπαίδευση του προσωπικού και τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας των υπηρεσιών του Δήμου για τη χρήση 2021».

5. Περί έγκρισης ή μη του από 04-10-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια των απαραίτητων υλικών, υπηρεσιών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων των υπαλλήλων της και την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων» ΓΙΑ ΟΜΑΔΑ Δ.

6. Περί διαγραφή ή μη οφειλής στον βεβαιωτικό κατάλογο «ΚΟΚ 2013» δύο διαγραφών και επαναβεβαίωση των οφειλών.

7. Περί διαγραφής ή μη οφειλής από το βεβαιωτικό κατάλογο «ΚΟΚ 2013» μίας διαγραφής.

8. Περί διόρθωσης ή μη, βεβαιωμένων οφειλών τελών άρδευσης από τον οφειλέτη με κωδικό 20615, για εκ παραδρομής χρέωση στον υδρομετρητή με αριθμό FA 108359-07 A, τοποθετημένο στην Κοινότητα Γουβών από τον βεβαιωτικό κατάλογο «Άρδευση Γουβών Ά εξαμήνου 2019».

9. Περί διόρθωσης ή μη βεβαιωμένων οφειλών τελών άρδευσης από τον οφειλέτη με κωδ. 14136 λόγω εκ παραδρομής χρέωσης.

10.Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθμ. 97/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα διαγραφή ή μη οφειλής στον βεβαιωτικό κατάλογο «ΚΟΚ 2013» (1) διαγραφή και επαναβεβαίωση της.

11.Παράταση προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού της υπολόγου Ιατρούδη Βασιλείας.

12.Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης «Δημιουργία κλειστών χώρων άθλησης, προπόνησης και έδρασης του βορείου τμήματος του σταδίου κλασσικού αθλητισμού – Δ.Δ. Μαλίων».

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

Σέγκος Ιωάννης

Δήμαρχος Χερσονήσου

Καα

Ο Αντιπρόεδρος

Πλευράκης Εμμανουήλ