Πρόσκληση για την 40η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε έκτακτη συνεδρίαση την 19η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55 τεύχος Πρώτο 11-3-2020, άρθρο 10 παρ. 1), σύμφωνα με τις διατάξεις της από 30-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 75/ΤΑ/30-3-2020) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσης του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76), τη με αρ. 427 (αρ. πρωτ. 77440/13.11.2020, εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, την αριθμ. 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850/Β/2020) ΚΥΑ για τις τηλεδιασκέψεις, την αριθμ. 40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την αριθμ. 163/29-05-2020 Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων».

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με τα ανωτέρω και σύμφωνα με την αριθμ. 426 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με αριθμ. Πρωτ. 77233/13-11-2020 με θέμα «ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», για την συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 

 Χρόνος έναρξης Συνεδρίασης : 09.00 π.μ.

 Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 09.30 π.μ.

 Τρόπος Διεξαγωγής Συνεδρίασης : Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

 Γνωστοποίηση ψήφου και τυχόν απόψεων των Μελών της Ο.Ε.:

Μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email:

k.mandalaki@hersonisos.gr ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής (Τηλ: 2813404645), κατά τις

ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης.

1. Εξειδίκευση πίστωσης για εκδηλώσεις της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής λόγω

προθεσμιών.

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

Σέγκος Ιωάννης

Δήμαρχος Χερσονήσου