Πρόσκληση για την 42η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2021

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση, την 05η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55 τεύχος Πρώτο 11-3-2020, άρθρο 10 παρ. 1), σύμφωνα με τις διατάξεις της από 30-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 75/ΤΑ/30-3-2020) «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσης του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76), σύμφωνα με την αρ. 427 (αρ. πρωτ. 77440/13.11.2020, εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, την αριθμ. 429/12.03.2020 (ΦΕΚ 850/Β/2020) ΚΥΑ για τις τηλεδιασκέψεις, την αριθμ. 40/31-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την αριθμ. 163/29-05-2020 Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων» και την αριθμ. Εγκύκλιο 426/13-11-2020 του Υπ. Εσωτερικών με αριθμ. Πρωτ. 77233/13-11-2020), με θέμα «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη ,για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 Χρόνος έναρξης Συνεδρίασης : 09:30 π. μ.

1. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2022.

2. 13η Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.

3. Περί εξέτασης αιτήματος της εταιρείας ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ για υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν. 4764/2020.

4. Περί εξέτασης αιτήματος της εταιρείας ΚΟΡΑΛΙ ΑΕ για υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν. 4764/2020.

5. Εξειδίκευση πίστωσης για υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης.

6. Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των απαραίτητων δαπανών για την δωρεά ιατρικού εξαρτήματος κεφαλής ψηφιακού μαστογράφου στο ΤΟΜΥ Χερσονήσου.

7. Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή εξόδων υποδοχής και φιλοξενίας στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης Επιστημονικής Εσπερίδας στις 26/11/2021 στα Μάλια, με θέμα «Διεθνείς Πολιτιστικοί Οργανισμοί & Στρατηγική για τον πολιτισμό στην Τοπική Αυτοδιοίκηση».

8. Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των απαραίτητων δαπανών (ενημερωτικού υλικού) για την διοργάνωση της ημερίδας «Διεθνείς Πολιτιστικοί Οργανισμοί & Στρατηγική για τον πολιτισμό στην Τοπική Αυτοδιοίκηση».

9. Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή της υπολόγου Τζαγκαράκη Στεφανίας.

10.Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου Κοπανάκη Νικολάου.

11.Απόδοση λογαριασμού και Απαλλαγή της υπολόγου Σφακιανάκη Αναστασίας.

12.Περί έγκρισης της 4ης αναμόρφωσης εγκεκριμένου Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης.

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

Σέγκος Ιωάννης

Δήμαρχος Χερσονήσου