ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ¨Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χερσονήσου¨

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση 4ης έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χερσονήσου»

 Σας προσκαλούμε στην 4η έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς την 30 Μαρτίου 2023 και με ώρα έναρξης: 9:00π.μ. έως 11:00π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α΄169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76) και της υπ’ αριθμ. 426/77233/13.11.2020 και υπ΄αριθμ. 643/69472/24.09.2021 εγκυκλίους του Υπ. Εσωτερκών για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα της Ημερίσιας Διάταξης.

Παρακαλείσθε όπως αποστείλετε - γνωστοποιήσετε τις αποφάσεις σας

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά, στην γραμματεία του

Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», αναφορικά με την ψήφο σας, υπέρ

– κατά ή λευκή, κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης,

 ΘΕΜΑΤΑ:

 

1. Περί οριστικοποίηση έγκρισης Οικονομικού Απολογισμού έτους 2022 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χερσονήσου.

  

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ