πρόσκληση 6ης τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»

Πρόσκληση 6ης συνεδρίασης έτους 2022, Διοικητικού Συμβουλίου του

Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ».

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει δια περιφοράς,

σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου ΦΕΚ 4954 τεύχος Πρώτο 09 Ιουλίου

2022, άρθρο 78: « Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και

διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα

ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID- 19 », βάσει του οποίου:

κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής διάδοσης του η λήψη των αποφάσεων των

πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των διοικητικών

συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα α) είτε

δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου

167 του ν. 3852/2010 ( Α΄ 87 ), είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών

επικοινωνιών, γ) είτε δια ζώσης, είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση της

δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της περ.

γ, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα.

Παρακαλείσθε όπως αποστείλετε - γνωστοποιήσετε τις αποφάσεις σας μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά, στην γραμματεία του Ν.Π.Δ.Δ. με την

επωνυμία: « ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ », αναφορικά με την ψήφο σας, υπέρ – κατά ή λευκή, για κάθε θέμα

συζήτησης και κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, καθώς επίσης και

τυχόν απόψεις σας, προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί την Τρίτη 30 Αυγούστου 2022 και από 10:00 έως

12:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας

διάταξης:

3

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1:

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΧΟΥ.

ΘΕΜΑ 2:

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΛΑΜΠΙΘΙΑΝΑΚΗ – ΠΑΠΑΔΑΚΗ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑΣ –

ΛΑΟΓΡΑΦΟΥ – ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ