Πρόσκληση 10ης τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης έτους 2023, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ».

Σας προσκαλώ σε τακτική  συνεδρίαση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία  « ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ »,  που θα γίνει δια ζώσης,   σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με  τον Ν. 5043/2023 και την υπ’ αριθμό 488/25-04-2023 εγκύκλιο: «Τρόποι σύγκλησης των συλλογικών οργάνων των δήμων Άρθρο 11 του ν. 5043/2023 ( Α΄91 )», στο γραφείο του προαναφερόμενου Ν.Π.Δ.Δ. εντός του Δημοτικού Καταστήματος, στην πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών.

 Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί την Τρίτη  26  Σεπτεμβρίου 2023  και ώρα  12:00,  για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

ΘΕΜΑ 1ο :

 

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΨΑΣ ΑΝΩΠΟΛΗΣ

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ZΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ