ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 7Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

«Πρόσκληση για την 7 η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2022».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ.1 του Ν.4635/2019 

σας π ρ ο σ κ α λ ώ στην τακτική συνεδρίαση την 7η του μηνός Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής επιλογής και αξιολόγησης Εγγραφών και Επανεγγραφών για την περίοδο 2022-2023 για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Χερσονήσου.

2. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023.

3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της Τριμηνιαίας Έκθεσης αποτελεσμάτων Προϋπολογισμού για το Β’Τρίμηνο του 2022.

4. Έγκριση του Σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων για το έτος 2023 του νομικού προσώπου .

5. Έγκριση για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης μιας (1) σπουδάστριας Δ.Ι.Ε.Κ. σε κλάδο συναφή με το αντικείμενο του φορέα ύστερα από αίτηση της.

6. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού κατ.ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν λόγω απουσίας λόγω ασθένειας υπαλλήλων του οικείου κλάδου.

7. Έγκριση του πρακτικού παραλαβής της προμήθειας περί «Αντικατάστασης Κουφωμάτων στον Παιδικό Βρεφικό Σταθμό Χερσονήσου».

8. Περί έγκρισης της 3ης Αναμόρφωσης εγκεκριμένου Π/Υ οικονομικού έτους 2022.

9. Περί εξέτασης αίτησης γονέα για μη πληρωμή οφειλόμενων τροφείων περιόδου 2022-2023.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φαζάκης Νικόλαος