Πρόσκληση 4ης Συνεδρίασης 2021 Δ.Σ. ΔΕΥΑΧ

Πρόσκληση στην 4η Τακτική Συνεδρίαση 2021 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 1069/80, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ ΄Α 55/11-3-2020)  Άρθρο 10, Παρ. 1 και με το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του ΥΠΕΣ, σας προσκαλώ στην ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 5[1] και 167, παρ. 1[2] του ν. 3852/2010 την ΤΡΙΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 και ώρα 09:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1.      Αποδοχή όρων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Τ.Π και Δανείων του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
2.      Διεκδίκηση διάβασης για την πρόσβαση στο κεντρικό αντλιοστάσιο λυμάτων Γουβών
3.      Συνέχιση του διαγωνισμού «Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων δήμου Χερσονήσου – Λειτουργική αναβάθμιση» και έγκριση αιτήματος υποβολής πρόσθετης, βελτιωμένης οικονομικής προσφοράς.
4.      Έγκριση επέκτασης της με Αρ. Πρωτ. : 1677 / 29 - 3 – 2018  Σύμβασης (Αριθμός μητρώου συμβάσεων: 18SYMV002880675 2018-03-29), με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΛΙΩΝ, ΣΤΑΛΙΔΑΣ, ΜΟΧΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»
5.      Έγκριση ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Λειτουργία εγκαταστάσεων λυμάτων Γουβών-Γουρνών και Χερσονήσου» -
6.      Άμεση Ανάθεση επισκευής φορτηγού αποκλειστικής χρήσης μεταφοράς λάσπης του βιολογικού καθαρισμού Χερσονήσου
7.      Έγκριση μελέτης επισκευής οχημάτων – μηχανημάτων και έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

 

 

                                                                                                                           ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

 

Πρόσκληση στην 4η Τακτική Συνεδρίαση 2021 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 1069/80, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ ΄Α 55/11-3-2020)  Άρθρο 10, Παρ. 1 και με το υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του ΥΠΕΣ, σας προσκαλώ στην ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 5 και 167, παρ. 1 του ν. 3852/2010 την ΤΡΙΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 και ώρα 09:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1.      Αποδοχή όρων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Τ.Π και Δανείων του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ», ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

2.      Διεκδίκηση διάβασης για την πρόσβαση στο κεντρικό αντλιοστάσιο λυμάτων Γουβών

3.      Συνέχιση του διαγωνισμού «Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων δήμου Χερσονήσου – Λειτουργική αναβάθμιση» και έγκριση αιτήματος υποβολής πρόσθετης, βελτιωμένης οικονομικής προσφοράς.

4.      Έγκριση επέκτασης της με Αρ. Πρωτ. : 1677 / 29 - 3 – 2018  Σύμβασης (Αριθμός μητρώου συμβάσεων: 18SYMV002880675 2018-03-29), με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΛΙΩΝ, ΣΤΑΛΙΔΑΣ, ΜΟΧΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»

 

 

5.      Έγκριση ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Λειτουργία εγκαταστάσεων λυμάτων Γουβών-Γουρνών και Χερσονήσου» -

6.      Άμεση Ανάθεση επισκευής φορτηγού αποκλειστικής χρήσης μεταφοράς λάσπης του βιολογικού καθαρισμού Χερσονήσου

7.      Έγκριση μελέτης επισκευής οχημάτων – μηχανημάτων και έναρξη διαγωνιστικής διαδικασίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

 

 

 

                                                                                                                           ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΌπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρ. 184, παρ.1 του ν. 4635/2019

Όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρ. 184, παρ.2 του ν. 4635/2019