Πρόσκληση για την 5η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Έλλη Αλεξίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 184 παρ.1 του Ν.4635/2019 και την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α άρθρο 10 παρ.1) όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 σας π ρ ο σ κ α λ ώ στην τακτική συνεδρίαση που θα γίνει δια περιφοράς την 5η του μηνός Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα από 10:00-18:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση Προϋπολογισμού 2022 και έγκριση Πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ.

Παρακαλείσθε όπως αποστείλετε- γνωστοποιήσετε τις αποφάσεις σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά στην γραμματεία του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «ΈΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» αναφορικά με την ψήφος σας, υπέρ – κατά ή λευκή, για το θέμα συζήτησης, εντός του χρονικού διαστήματος διεξαγωγής της συνεδρίασης, καθώς επίσης και τυχόν απόψεις σας, προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης.