main img main img main img main img main img main img main img main img

1η Συνάντηση Δικτύου Φορέων Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Χερσονήσου

Ο Δήμος Χερσονήσου έχει ξεκινήσει την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), μέσω του οποίου επιδιώκεται:

 1. η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και του δημόσιου χώρου, μέσα από παρεμβάσεις αναδιοργάνωσης των όρων και των υποδομών αστικής κινητικότητας,
 2. η ενίσχυση των ήπιων μορφών μετακίνησης,
 3. η ενίσχυση της ταυτότητας και της προσβασιμότητας του κέντρου της πόλης, εξασφαλίζοντας κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων,
 4. η προστασία των περιοχών κατοικίας από οχλήσεις,
 5. η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για μετακινήσεις και η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,
 6. η αύξηση του ποσοστού χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς,
 7. η αύξηση του ποσοστού χρήσης ποδηλάτου και πεζή μετακίνησης,
 8. η μείωση της χρήσης των ΙΧ οχημάτων,
 9. η διασφάλιση της απρόσκοπτης και ασφαλούς μετακίνησης όλων των ατόμων χωρίς διακρίσεις, με έμφαση στα ζητήματα κινητικότητας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμΕΑ) και Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ),
 10. η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (τηλεματική, GIS, κ.λπ.) για τη διαχείριση της αστικής κινητικότητας και την ενημέρωση των πολιτών,
 11. η ενίσχυση της συμμετοχικότητας και της δημοκρατικότητας στη λήψη αποφάσεων για τα θέματα οργάνωσης του αστικού χώρου και της κινητικότητας στην πόλη.

 

Με το ΣΒΑΚ επιδιώκεται να αντιμετωπιστεί η αστική κινητικότητα ως ένα πεδίο που τέμνει κυκλοφοριακά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα και κατ’ επέκταση η εκπόνησή του αντλεί εργαλεία και προσεγγίσεις από τον κυκλοφοριακό, το συγκοινωνιακό, τον πολεοδομικό, τον αστικό, τον περιβαλλοντικό και τον συμμετοχικό σχεδιασμό. Με αυτή την έννοια το ΣΒΑΚ αντιμετωπίζει τα ζητήματα της αστικής κινητικότητας, σε συνάρτηση με τις χρήσεις γης, το αστικό πράσινο, την οργάνωση των οικονομικών δραστηριοτήτων, τις αστικές υποδομές, την καθημερινότητα και τις ανάγκες των κατοίκων, των εργαζομένων και των επισκεπτών, την ενεργειακή απόδοση της πόλη.

 

Η αστική κινητικότητα έχει άμεση συνάρτηση με την οργάνωση και λειτουργία του αστικού χώρου, καθώς και με την ποιότητα ζωής, την καθημερινότητα των κατοίκων και τις δραστηριότητες στην πόλη. Στο σχεδιασμό των μεταφορών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η ασφάλεια, η πρόσβαση σε εμπορεύματα και υπηρεσίες, η ατμοσφαιρική ρύπανση, ο θόρυβος, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και η κατανάλωση ενέργειας, οι χρήσεις γης, η κάλυψη των μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων και ο συνυπολογισμός όλων των τρόπων μεταφοράς.

 

Με τον όρο μεταφορές, σε ένα αστικό περιβάλλον όπως αυτό του Δήμου Χερσονήσου, εννοείται καθετί που αφορά στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, στη στάθμευση ή στις συγκοινωνίες. Το σύστημα των μεταφορών συνδέεται άμεσα με τις χρήσεις γης και τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε ένα αστικό κέντρο με χαρακτηριστικά διάχυσης όπως αυτά του Δήμου Χερσονήσου.

 

Οι αυξημένες απαιτήσεις, που προέκυψαν κυρίως λόγω της συγκέντρωσης πληθυσμού και της ραγδαίας αύξησης του δείκτη ιδιοκτησίας οχημάτων, σε συνδυασμό με την ελλειμματική συχνά υποδομή και τη λανθασμένη διαχείριση της κυκλοφορίας, έχουν αναγάγει το ζήτημα των μεταφορών σε μείζον πρόβλημα για την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, φυσικού και αστικού.

 

Ο Δήμος Χερσονήσου έχει αστικό και αγροτικό χαρακτήρα, καθώς εκτός από μεγαλύτερα αστικά κέντρα, υπάρχει μεγάλος αριθμός μικρών και μεγάλων οικισμών διάσπαρτων μέσα στον Δήμο. Αποτελεί έναν από τους κύριους τουριστικούς προορισμούς της Κρήτης και συμβάλει τα μέγιστα στην τουριστική βιομηχανία και στο προσφερόμενο τουριστικό προϊόν του Νομού Ηρακλείου, αλλά και της Περιφέρειας Κρήτης γενικότερα, καθώς σ’ αυτόν συγκεντρώνεται η πλειονότητα του ξενοδοχειακού δυναμικού της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Ο τουριστικός χαρακτήρας του και ο υπερδιπλασιασμός του πληθυσμού του κατά τους θερινούς μήνες δημιουργούν ιδιαιτερότητες, που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό της οργάνωσης και λειτουργίας του.

 

Βασικό αντικείμενο της πρώτης συνάντησης αποτέλεσε η καταγραφή των αναγκών και των προβλημάτων  στη λειτουργία της πόλεων και των παρακείμενων οικισμών. Παράλληλα, έγινε ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του Δικτύου Φορέων ΣΒΑΚ Δήμου Χερσονήσου, που θα συμβάλει ουσιαστικά στον σχεδιασμό του Οράματος και του τελικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Στην ιστοσελίδα www.svak.gr υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για τα ΣΒΑΚ καθώς και τα βήματα που είναι δόκιμο να ακολουθηθούν για την εκπόνηση του Σχεδίου. 

 

 

Αναλυτικά, το πρόγραμμα της εσπερίδας: 
18:00 - 18:15 Χαιρετισμοί


18:15 - 18:30  Εισαγωγή - διαδικαστικά
Ομιλητής: Νίκος Δρακωνάκης, Εκπρόσωπος εταιρείας ΕΤΑΜ Α.Ε.


18:30 - 19:00 Τι είναι ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας - Προκλήσεις για Λύσεις.
Ομιλητής: Θάνος Βλαστός, Καθηγητής ΕΜΠ.

 

19:00 - 19:15  Επόμενα βήματα - ο ρόλος φορέων και κατοίκων στην ανάπτυξη του ΣΒΑΚ. 

Ομιλητής: Μαρία Σίτη, Τοπογράφος Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος.

 

19:15 - 19:30  Τρόποι συμμετοχής στην ανάγνωση προβλημάτων και στην παροχή ιδεών.
Ομιλητής: Μαρία Φραγκιαδάκη, Μηχανικός Η/Υ & Πληρ/κής, Υπάλληλος Δήμου Χερσονήσου.


19:30 - 20:30  Ανοικτή συζήτηση με το κοινό - Τοποθέτηση φορέων.

 
20:30 - 20:45  Κλείσιμο – Συμπεράσματα.

 

Συνημμένες οι παρουσιάσεις της πρώτης διαβούλευσης, το ερωτηματολόγιο της πρώτης διαβούλευσης και το Σύμφωνο Συμμετοχής Φορέων στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ Δήμου Χερσονήσου

 

Πλατφόρμα κατάθεσης ιδεών http://svak-hersonisos.eu

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου