1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2023 Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ για τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.1566/1985(ΦΕΚ167/Α΄/30-9-85) όπως ισχύει, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης: 

1. Προγραμματισμός - καθορισμός ποσοστού επιχορήγησης Κατανομής ποσού, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ( ΚΑΠ ), αλλά και γενικότερα όλων των τακτικών και έκτακτων επιχορηγήσεων, στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Χερσονήσου, για το έτος 2023.

2. Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση χρήσης δυο ( 2 ) αιθουσών διδασκαλίας και των τουαλετών, του Δημοτικού Σχολείου Γουρνών στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του προαναφερόμενου σχολείου για την υλοποίηση εξωσχολικών δραστηριοτήτων και την πραγματοποίηση των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου του εν λόγω συλλόγου.

 3. Λήψη απόφασης για δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού σχολείου Μοχού στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του εν λόγω σχολείου για την υλοποίηση των συμβουλίων του προαναφερόμενου συλλόγου.

  Χρόνος έναρξης Συνεδρίασης : 12:00

 Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 14:00.

 Τρόπος Διεξαγωγής Συνεδρίασης : Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

 Γνωστοποίηση ψήφου και τυχόν απόψεων των Μελών της Επιτροπής:

Μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρ. διευθ.: a.batsolaki@hersonisos.gr ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματέα της Επιτροπής (Τηλ: 2813404618), κατά τις ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης (12:00 -14:00).

Ο Πρόεδρος

Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Ζαχαριουδάκης Κων/νος