6η πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ για τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 1566/1985(ΦΕΚ167/Α΄/30-9-85) όπως ισχύει και την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) άρθρο 10 για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης τριών (3) αιθουσών διδασκαλίας και του αύλιου χώρου του δημοτικού σχολείου Χερσονήσου, στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του προαναφερόμενου σχολείου, για την υλοποίηση προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, κατά την χρονική περίοδο: 01 Ιουλίου 2021 έως και 27 Αυγούστου 2021.

2. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης τριών ( 3 ) αιθουσών διδασκαλίας και του αυλιου χώρου του δημοτικού σχολείου Γουρνών – παράρτημα Ειρήνη, στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του προαναφερόμενου σχολείου, για την υλοποίηση προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, κατά την χρονική περίοδο: 01 Ιουλίου 2021 έως και 27 Αυγούστου 2021.

 Χρόνος έναρξης Συνεδρίασης : 12:00

 Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 14:00.

 Τρόπος Διεξαγωγής Συνεδρίασης : Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

 Γνωστοποίηση ψήφου και τυχόν απόψεων των Μελών της Επιτροπής:

Μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρ. διευθ.: a.batsolaki@hersonisos.gr ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματέα της Επιτροπής (Τηλ: 2813404618), κατά τις ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης (12:00 -14:00).

Ο Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Ζαχαριουδάκης Κων/νος