πρόσκληση 5ης συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χερσονήσου

  Σας προσκαλώ σε τακτική  συνεδρίαση, που θα γίνει δια περιφοράς,     σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου  ΦΕΚ 55 τεύχος Πρώτο 11-3-2020, άρθρο 10: «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 » παρ. 1, βάσει του οποίου: κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής διάδοσης του   η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ  α΄ και β΄ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ.  5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 ( Α΄ 87 ), είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

          Παρακαλείσθε όπως  αποστείλετε - γνωστοποιήσετε τις αποφάσεις σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά,  στην γραμματεία του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: « ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ  ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ », αναφορικά με την ψήφο σας, υπέρ – κατά ή λευκή, για κάθε θέμα συζήτησης και κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, καθώς επίσης και τυχόν απόψεις σας, προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης.

           Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί την  Παρασκευή   25  Ιουνίου  2021  και  από  10:00  έως 12:00,  για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 ΘΕΜΑ 1:  ΔΩΡΕΑΝ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ  ΧΡΗΣΗΣ   ΤΕΣΣΑΡΩΝ (  4 )   ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΤΟΥ ΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΤΟΥ 1ου και 2ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ,  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021.

  

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

           ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

 

 

       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ZΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ