ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 91.524,40 ΕΥΡΩ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια για εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ του Δήμου Χερσονήσου που βρίσκονται στα Μάλια (εντός του Δημοτικού καταστήματος) στον Λ. Χερσονήσου, στην Επισκοπή (εντός του Δημοτικού καταστήματος) και στην ΠΑΒ Γουρνών(εντός του Δημοτικού καταστήματος). Πιο συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει:

1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

2. ΞΗΡΑ ΔΟΜΗΣΗ

3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ

4 .ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ

5 . ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

6. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ

7. ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΑ

8. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Η προμήθεια πραγματοποιείται στο πλαίδιο του έργου "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ" από τους Δήμους της χώρας σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και η διάρκεια της είναι 8 μήνες. Η διατιθέμενη πίστωση για το έτος 2022 είναι 131.080,00€€ στον κωδικό Κ.Α. 69.7135.0005. Όλα τα υλικά θα παραδίδονται τοποθετημένα στα ΚΕΠ του Δήμου Χερσονήσου που βρίσκονται στον οικισμό Μαλίων, Λ. Χερσονήσου, ΠΑΒ Γουρνών και στην Επισκοπή με ίδιες δαπάνες του προμηθευτή. Στις τιμές του προϋπολογισμού περιλαμβάνεται ανοιγμένα, πέρα των δαπανών για την φορτοεκφόρτωση των υλικών, η δαπάνη για την μεταφορά τους καθώς και η αξία της συσκευασίας των υλικών.