main img main img main img main img main img main img main img main img

Καθορισμός τελών Διέλευσης, Τελών χρήσης δικαιωμάτων Διέλευσης και του ύψους των εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης οπτικών ινών κατ’ εφαρμογή του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν.3431/2006

copyright © Δήμος Χερσονήσου