main img main img main img main img main img main img main img main img

Απόσπασμα Από το πρακτικό 2/2020 συνεδρίασης της Κοινότητας Ανώπολης του Δήμου Χερσονήσου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα

Από το πρακτικό 2/2020 συνεδρίασης της Κοινότητας Ανώπολης του Δήμου Χερσονήσου.

Σήμερα την 28η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 16:00μ.μ., συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση, το Συμβούλιο της Κοινότητας Ανώπολης, στο δημοτικό κατάστημα Ανώπολης, ύστερα από την αρ.7/24-1-2020 πρόσκληση του προέδρου του, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του και αναρτήθηκε στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.88 του ν.3852/2010

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης και αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών, παρόντες ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Περβολαράκης Ιωάννης

Πρόεδρος

Μπορμπουδάκης Γεώργιος

Μέλος

Βασιλάκης Κωνσταντίνος

Μέλος

 

 

Κοκκινάκη Λάμπρος

Μέλος

 

 

Κοκκινάκης Εμμανουήλ

Μέλος

 

 

Χατζάκη Ευαγγελία

Μέλος

 

 

Χωματάς Νικόλαος

Μέλος

 

 

 

 

 

 

 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 

Θέμα 1ο. Καταγραφή της Δημοτικής περιουσίας της Κοινότητας Ανώπολης

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ανώπολης του Δήμου Χερσονήσου , έθεσε ενώπιο των μελών του, το αρ.17898/23-9-2019 σχετικό έγγραφο του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου κου Ανυφαντάκη Εμμανουήλ και αφού έχει συσταθεί η τριμελής επιτροπή για την καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων της Κοινότητας Ανώπολης του Δήμου Χερσονήσου

εισηγείται

την παράταση χρόνου για την συγκέντρωση και καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων της Κοινότητας Ανώπολης, προκειμένου να υποβληθεί σχετική εισήγηση στο συμβούλιο της Κοινότητας και να ληφθεί η σχετική απόφαση που θα σταλεί επίσημα ,ως απάντηση στο αρ. 17898/2019 έγγραφο, στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Μετά από διαλογική συζήτηση , μεταξύ των μελών του συμβουλίου, η πρόταση του προέδρου για το 1ο θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα από τους παρόντες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 01/2020

 

Θέμα 2ο . Ενημέρωση για ύπαρξη επικίνδυνων – ετοιμόρροπων κτισμάτων

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ανώπολης του Δήμου Χερσονήσου, έθεσε ενώπιο των μελών του, το αρ.23034/28-11-2019 σχετικό έγγραφο του Αντιδημάρχου Στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδιασμού & Άρδευσης του Δήμου Χερσονήσου κου Καλαϊτζάκη Εμμανουήλ, και αφού ενημέρωσε τα παριστάμενα μέλη για την σπουδαιότητα της υλοποίησης των αναφερομένων στο έγγραφο, ζήτησε να συγκεντρωθούν τα σχετικά στοιχεία, από τους έχοντες την γνώση αναφορικά με την ύπαρξη επικίνδυνων – ετοιμόρροπων κτισμάτων, εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Κοινότητας Ανώπολης, προκειμένου να διαβιβαστούν αρμοδίως. Για το λόγο αυτό

εισηγείται

τη σύσταση τριμελούς επιτροπής για την Διερεύνηση Καταγραφή και Αποτύπωση του συνόλου των επικίνδυνων – ετοιμόρροπων κτισμάτων, ιδιοκτησίας του Δήμου Χερσονήσου, εντός των ορίων της Κοινότητα Ανώπολης, ώστε να προβούν σε συντονισμένες ενέργειες για την επιτυχή ολοκλήρωση της καταγραφής τους, προκειμένου στην συνέχεια να υποβληθεί σχετική εισήγηση στο Συμβούλιο της Κοινότητας και να ληφθεί η σχετική απόφαση που θα αποσταλεί επίσημα (ως απάντηση στο αρ.23034/28-11-2019) στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Στρατηγικού Χωροταξικού Σχεδιασμού & Άρδευσης του Δήμου Χερσονήσου.

Μετά από διαλογική συζήτηση, μεταξύ των μελών του Συμβουλίου, η πρόταση του προέδρου για το 2ο θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα από τους παρόντες και συγκροτήθηκε η 3μελή επιτροπή Διερεύνησης Καταγραφής και Αποτύπωσης του συνόλου των επικίνδυνων – ετοιμόρροπων κτισμάτων ιδιοκτησίας του Δήμου Χερσονήσου, εντός των ορίων της Κοινότητάς Ανώπολης, η οποία αποτελείται από τους:

  1. Χατζάκη Ευαγγελία

  2. Κοκκινάκη Λάμπρο

  3. Κοκκινάκη Εμμανουήλ

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 02/2020

 

Θέμα 3ο. «Έκφραση γνώμης για το αίτημα της MITSIS COMPANY ΑΕ περί αναστροφής παραχωρημένης έκτασης στην πρώην Κοινότητα Ανώπολης σχετ. έγγραφο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού, Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης.

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ανώπολης του Δήμου Χερσονήσου, έθεσε ενώπιο των μελών του, το αρ.21539/28-11-2019 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου, και αφού ενημέρωσε τα παριστάμενα μέλη για την σπουδαιότητα της υλοποίησης των αναφερομένων στο έγγραφο, ζήτησε να συγκεντρωθούν τα σχετικά στοιχεία, προκειμένου την έκφραση γνώμης στο το αίτημα της MITSIS COMPANY AE . Για το λόγο αυτό

εισηγείται

την γραπτή απάντηση στο με αρ. πρωτ. 21539/28-11-2019 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου, ζητώντας αντίγραφα των παρακάτω εγγράφων:

  1. το με αρ. πρωτ. 266932/23-10-2019 έγγραφο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού, Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Περιφέρειας Κρήτης.

  2. Το με αρ. 10599/28-1-1998 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Γεωργίου Σαββάκη.

  3. Το Μισθωτήριο του ακινήτου.

  4. Αντίγραφο Τοπογραφικού με τους όρους δόμησης του συγκεκριμένου ακινήτου

Επιπλέον το Συμβούλιο της Κοινότητας Ανώπολης ζητά την έκφραση γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Χερσονήσου στο με αρ πρωτ. 266932/23-10-2019 έγγραφο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού, Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης.

Μετά από διαλογική συζήτηση , μεταξύ των μελών του συμβουλίου, η πρόταση του προέδρου για το 3ο θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα από τους παρόντες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 03/2020

 

Θέμα 4ο. Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από παραγωγούς πωλητές. Σχετ. 1) Τα άρθρα 40,41,42 του Ν 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α΄) Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρωνισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 2) Τις παρ. 1γ και 1β των άρθρων 82 και 83 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν , περί αρμοδιοτήτων Προέδρου Κοινότητας έως τριακοσίων (300) κατοίκων και περί αρμοδιοτήτων συμβουλίου Κοινότητας άνω των (300) κατοίκων, αντίστοιχα.

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ανώπολης του Δήμου Χερσονήσου , έθεσε ενώπιο των μελών του, το αρ.710/16-1-2020 σχετικό έγγραφο του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Χερσονήσου, και αφού ενημέρωσε τα παριστάμενα μέλη για τη σπουδαιότητα της υλοποίησης των αναφερομένων στο έγγραφο, ζήτησε να συγκεντρωθούν τα σχετικά στοιχεία, από τους έχοντες τη γνώση αναφορικά με τον καθορισμό θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από παραγωγούς πωλητές, εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Κοινότητας Ανώπολης, προκειμένου να διαβιβαστούν αρμοδίως. Για το λόγο αυτό

εισηγείται

τις παρακάτω θέσεις άσκησης υπαίθριου εμπορίου από παραγωγούς πωλητές, εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Κοινότητας Ανώπολης:

1 . Γέφυρα Κοψά και ανατολικότερα

2. Βιοτεχνικό Πάρκο Ανώπολης

Στην ιδιοκτησία της Πρώην Αμερικάνικης Βάσης Γουρνών δεν υπάρχει παραχώρηση δρόμου.

Μετά από διαλογική συζήτηση , μεταξύ των μελών του συμβουλίου, η πρόταση του προέδρου για το 4ο θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα από τους παρόντες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 04/2020

 

Θέμα 5ο. «Προτάσεις για Τεχνικό Πρόγραμμα 2020»

 

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Ανώπολης του Δήμου Χερσονήσου ζήτησε την αναβολή του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση.

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

O Πρόεδρος Τα μέλη

Περβολαράκης Ιωάννης Βασιλάκης Κωνσταντίνος

 

Χατζάκη Ευαγγελία

 

Κοκκινάκη Λάμπρος

 

Η Ειδική Γραμματέας Κοκκινάκης Εμμανουήλ

 

 

Μπορμπουδάκης Γεώργιος

 

Χωματάς Νικόλαος

 

 

Ανώπολη28 Ιανουρίου 2020

 

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ανωπόλεως

Περβολαράκης Ιωάννης

copyright © Δήμος Χερσονήσου