main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για 2η συνεδρίαση συμβουλίου Ανώπολης

Σ α ς π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ανωπόλεως, την 28η του μηνός Ιανουαρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00μ.μ.,για τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

  1. «Καταγραφή της Δημοτικής περιουσίας της Κοινότητας Ανώπολης».

  2. «Ενημέρωση για ύπαρξη επικίνδυνων – ετοιμόρροπων κτισμάτων»

  3. «Έκφραση γνώμης για το αίτημα της MITSIS COMPANY ΑΕ περί αναστροφής παραχωρημένης έκτασης στην πρώην Κοινότητα Ανώπολης σχετ. έγγραφο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού, Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης.

  4. Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από παραγωγούς πωλητές. Σχετ. 1) Τα άρθρα 40,41,42 του Ν 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α΄) Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρωνισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 2) Τις παρ. 1γ και 1β των άρθρων 82 και 83 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν , περί αρμοδιοτήτων Προέδρου Κοινότητας έως τριακοσίων (300) κατοίκων και περί αρμοδιοτήτων συμβουλίου Κοινότητας άνω των (300) κατοίκων, αντίστοιχα.

  5. «Προτάσεις για Τεχνικό Πρόγραμμα 2020»

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου

της Κοινότητας Ανωπόλεως

Περβολαράκης Ιωάννης

copyright © Δήμος Χερσονήσου