main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 5η συνεδρίαση της Κοινότητας Χερσονήσου

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει σε κτίριο ιδιοκτησίας της Κοινότητας Χερσονήσου και συγκεκριμένα στο χώρο παλαιού Δημοτικού Σχολείου στο χώρο του ιατρείου στον οικισμό Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου, την 18η του μηνός Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ:

 

  1. «Περί καταγραφής περιουσιακών στοιχείων / ακινήτων που ανήκουν στην

Κοινότητα Χερσονήσου».

 

2. «Περί συζήτησης - προτάσεις του συμβουλίου της Κοινότητας Χερσονήσου και λήψη σχετικής απόφασης για προτεινόμενα έργα – εργασίες προκειμένου να συμπεριληφθούν το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Χερσονήσου, έτους 2020 ».

 

3. Συζήτηση διαφόρων θεμάτων που αφορούν τη Δημοτική Κοινότητα Χερσονήσου».

Ο Πρόεδρος

Δημοτικής Κοινότητας

 

Φουκαράκης Νικόλαος

copyright © Δήμος Χερσονήσου