main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 6η συνεδρίαση της Κοινότητας Χερσονήσου

Σας π ρ ο σ κ α λ ώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει σε κτίριο ιδιοκτησίας της Κοινότητας Χερσονήσου και συγκεκριμένα στο χώρο παλαιού Δημοτικού Σχολείου στο χώρο του ιατρείου στον οικισμό Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου, την 08η του μηνός Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ:

 

1.«Περί καταγραφής περιουσιακών στοιχείων / ακινήτων που ανήκουν στην

Κοινότητα Χερσονήσου».

 

2. «Ένταξη της Κοινότητας Χερσονήσου στο Πρόγραμμα δακοκτονίας ετών 2020, 2021 και 2022».

 

3. Συζήτηση διαφόρων θεμάτων που αφορούν τη Δημοτική Κοινότητα Χερσονήσου».

Ο Πρόεδρος

Δημοτικής Κοινότητας

 

Φουκαράκης Νικόλαος

copyright © Δήμος Χερσονήσου