main img main img main img main img main img main img main img main img

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΟΥΒΩΝ

Σας προσκαλώ στην 1η τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς την Τρίτη 6 Απριλίου σύμφωνα με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) άρθρο 10, την από 30-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 75/30-3-2020) άρθρο 43 παρ. 1, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα για λήψη απόφασης

1. Γνωμοδότηση για την διατήρηση ή την απομάκρυνση του περιπτέρου που βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά του ακινήτου ιδιοκτησίας Εμμανουήλ, Παναγιώτη και Νικολάου Λυδάκη, επί της Π.Ε.Ο. Ηρακλείου-Αγ.Νικολάου (κόμβος), στον οικισμό «Κάτω Γούβες» της Κοινότητας Γουβών του Δήμου μας.

2. Συντήρηση Κοινοτικού Γραφείου Γουβών.

3. Στήριξη για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Κρήτης «Βελτίωση επιπέδου οδικής ασφάλειας σε θέση Μ.Ο.Α. (Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας) στον κόμβο Γουβών επί της Π.Ε.Ο.

 Χρόνος έναρξης Συνεδρίασης : 11:00

 Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 12:00

 Τρόπος Διεξαγωγής Συνεδρίασης : Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

 Γνωστοποίηση ψήφου και τυχόν απόψεων των Μελών του Συμβουλίου της Κοινότητας Γουβών: Μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρ. διευθ.: n.manousaki@hersonisos.gr ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με τoν Πρόεδρο κ.Μαρκάκη Δημήτριο, κατά τις ώρες διεξαγωγής της

Συνεδρίασης(11:00-12:00 ).

Ο κος Πρόεδρος, που εισηγείται τα θέματα παρακαλείται να είναι διαθέσιμος κατά τις ώρες διεξαγωγής της Συνεδρίασης (11:00-12:00), προκειμένου να απαντήσει σε τυχόν ερωτήματα.

copyright © Δήμος Χερσονήσου