Περίληψη αποφάσεων 3ης συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Χερσονήσου έτους 2024