Περίληψη αποφάσεων 33ης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής έτους 2019