Περίληψη αποφάσεων 4ης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2018