Περίληψη αποφάσεων 5ης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2016