Περίληψη αποφάσεων 9ης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2016