main img main img main img main img main img main img main img main img

Τροποποίηση - Συμπλήρωση της με αριθμ. 17/2017 Απόφασης Δημάρχου Χερσονήσου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

copyright © Δήμος Χερσονήσου