Συγκρότηση τριμελής επιτροπής για την εξέταση των αιτημάτων για την ένταξη ή μη των οικογενειών ή των μεμονωμένων ατόμων στο πρόγραμμα ενίσχυσης τόσο όσον αφορά στη χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών όσο και στη χορήγηση του επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή και την αντικατάσταση οικοσκευής στους πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές που έλαβαν χώρα στις 20, 21 και 22 Οκτωβρίου 2020 στο Δήμο Χερσονήσου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Δήμου Χερσονήσου,

κ. Σέγκος Ιωάννης

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (αριθ. ΦΕΚ 87/07.06.2010 τ.Α΄)

2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006 τ.Α΄) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και

Κοινοτήτων»

3. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ 3113/09.12.2013 τ.Β’,

όπως ισχύει

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της ΚΥΑ 33862/2019 (ΦΕΚ 1699/Β’)

5. Tις διατάξεις της ΚΥΑ 59766/2020 (ΦΕΚ 4048 Β/21-9-2020): Τροποποίηση της υπ' αρ. 33862/6-5-2019 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και

Οικονομικών αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές (Β' 1699).

 

Αποφασίζουμε

Συγκροτούμε τριμελή Επιτροπή για την εξέταση των αιτημάτων για την ένταξη ή μη των οικογενειών ή των μεμονωμένων ατόμων στο πρόγραμμα ενίσχυσης τόσο όσον αφορά στη χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών όσο και στη χορήγηση του επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή και την αντικατάσταση οικοσκευής στους πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές που έλαβαν χώρα στις 20, 21 και 22 Οκτωβρίου 2020 στο Δήμο Χερσονήσου, αποτελούμενη από τους κάτωθι υπαλλήλους:

 

1. Την κ. Βαρδάκη Εμμανουέλα, μόνιμη υπάλληλο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού με αναπληρώτριά της την κ. Μαράκη Μαρία, μόνιμη υπάλληλο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου, κατηγορίας κλάδου ΤΕ22 Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

2. Την κ. Κουρλετάκη Μαρία Ελένη, μόνιμη υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου, κατηγορίας/κλάδου ΤΕ 4 Τεχνολόγων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρολόγων – Μηχανικών, με αναπληρωτή της τον κ. Κοπανάκη Νικόλαο - Εμμανουήλ, μόνιμο υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου, κατηγορίας/κλάδου ΤΕ4 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

3. Την κ. Ιατράκη Ελισάβετ, μόνιμη υπάλληλο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου, κατηγορίας /κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων, με αναπληρωτή της τον κ. Νικόλαο Βασιλάκη, μόνιμο υπάλληλο και Δ/ντή Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου, κατηγορίας κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού Λογιστικού.

 

 

Η εν λόγω Επιτροπή διενεργεί αυτοψία στις δηλωμένες στην αίτηση δικαιούχων ως πληγείσες κύριες κατοικίες, προκειμένου:

α) Να ελέγξει ότι η κύρια κατοικία που έχει δηλωθεί είναι πληγείσα, στην περίπτωση του επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών.

β) Να ορίσει το βαθμό ζημίας της κύριας κατοικίας, στην περίπτωση του επιδόματος απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και οικοσκευής.

Επίσης η ως άνω Επιτροπή προσδιορίζει το ύψος της του επιδόματος του άρθρου 2 της ΚΥΑ 33862/2019 (ΦΕΚ 1699/Β’), σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Παράρτημα αυτής.

Η τελική αναγνώριση των δικαιούχων των επιδομάτων γίνεται με απόφαση του Δημάρχου, σύμφωνα με την εισήγηση της ανωτέρω Επιτροπής

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΕΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γραφείο Δημάρχου

2. Γραφεία Αντιδημάρχων

3. Γραφείο Γ. Γραμματέα

4. Δ/νσεις Δήμου

5. Μέλη Επιτροπής

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Φ. 48Β

Φ.Β3