Διακοπή μαθημάτων λόγω τεχνικών προβλημάτων σε κτίρια σχολικών μονάδων του Δήμου Χερσονήσου.

ΑΠΟΦΑΣΗ  191 /2021

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου

 

 

Αφού έλαβε υπόψη:

 

  1. 1.    Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 

  1. 2.    Το άρθρο 94, παρ. 4, Πρόσθετες Αρμοδιότητες Δήμων, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» που συμπληρώνει το άρθρο 75, παρ. Ι του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» υπό τον τομέα Στ΄ (Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού) προσθέτοντας αρμοδιότητες στους Δήμους, περίπτωση 27 «Η διακοπή μαθημάτων, λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου»

 

  1. 3.    Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 201/1998.

 

  1. 4.    Την παρ. 1 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010.

 

  1. 5.    Τα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν σε κτίρια σχολείων λόγω  της έντονης σεισμικής δραστηριότητας που επικρατεί  στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, τα οποία ελέγχτηκαν  και κρίθηκαν  προσωρινά ακατάλληλα.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Τη  διακοπή  των μαθημάτων στις 04.10.2021, στις 05.10.2021 και στις 06.10.2021 ημέρες  Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα στο Νηπιαγωγείο Γουβών, στο Δημοτικό Επισκοπής και στο Γυμνάσιο και Λύκειο Επισκοπής  που βρίσκονται  στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, λόγω κτιριακών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στις παραπάνω σχολικές μονάδες εξαιτίας του σεισμού της 27ης  Σεπτεμβρίου και  της ιδιαίτερα έντονης μετασεισμικής δραστηριότητας, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης.

 

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος  Χερσονήσου

 

Ιωάννης Σέγκος