Απόφαση Δημάρχου πρόσληψης έντεκα (11) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση εκτάκτων, απροβλέπτων και κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωνιού COVID-19